1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Walden Art Stories bvba: waldenswunderkammer.com en waldenartstories.com; Product/producten: door Walden Art Stories bvba aangeboden of geleverde kunstvoorwerpen, goederen of diensten; Klant: de (potentiële) klant van Walden Art Stories bvba; Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en Walden Art Stories bvba het product op het door de klant opgegeven adres aflevert; Product reserveren: de procedure waarbij de klant een product reserveert, de klant het product op de zetel van Walden Art Stories bvba afhaalt en afrekent; Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Zakelijke Klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onlineaanbiedingen van Walden Art Stories bvba, alle offline en in welke vorm en op welke manier dan ook aangeboden producten en op alle al dan niet online met Walden Art Stories bvba gesloten overeenkomsten.

1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met Walden Art Stories bvba via info@waldenartstories.com.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Walden Art Stories bvba zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen Walden Art Stories bvba en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Walden Art Stories bvba gevraagde gegevens heeft verstrekt en Walden Art Stories bvba de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd op het door de klant opgegeven e-mailadres.

2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Walden Art Stories bvba te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Opgaven van Walden Art Stories bvba met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, brochures, aanbiedingen en de op de website(s) van Walden Art Stories bvba opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Walden Art Stories bvba niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Walden Art Stories bvba, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Walden Art Stories bvba opgenomen beschrijvingen, teksten, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Walden Art Stories bvba.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en eventuele bijkomende kosten voor verzending, btw en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of op de factuur van Walden Art Stories bvba vermeld.

5.2 De op de website(s) van Walden Art Stories bvba vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien Walden Art Stories bvba door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is het gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Walden Art Stories bvba zijn ingeschakeld.

6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 3o dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Walden Art Stories bvba heeft voldaan.

7.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Walden Art Stories bvba gerechtigd de producten op kosten van de klant terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

7.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Walden Art Stories bvba te bewaren.

Artikel 8 Advisering

8.1 Alle op de website(s) van Walden Art Stories bvba of in gelijk welke andere geschreven mededelingen van Walden Art Stories bvba gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Walden Art Stories bvba aangeboden producten, en met name de beschrijving en/of de aanduiding van de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Ze zijn geheel vrijblijvend en worden door Walden Art Stories bvba verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Walden Art Stories bvba verleent daarvoor geen enkele garantie.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Walden Art Stories bvba niet aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op Walden Art Stories bvba wegens gebreken in de door Walden Art Stories bvba geleverde producten.

9.2 Walden Art Stories bvba is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Walden Art Stories bvba.

9.3 In alle gevallen waarin Walden Art Stories bvba ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Walden Art Stories bvba, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.4 Iedere vordering op Walden Art Stories bvba, tenzij deze door Walden Art Stories bvba is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 1o Privacy

1o.1 Walden Art Stories bvba respecteert de privacy van de klant. Walden Art Stories bvba zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de websites van Walden Art Stories bvba is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Bijzondere bepalingen

Een product bestellen

Artikel 11 Levertijd en aflevering

11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Walden Art Stories bvba de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Walden Art Stories bvba niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

11.2 Indien de klant er tijdens de bestelprocedure voor kiest de door hem bestelde producten af te halen, worden de producten binnen de drie werkdagen volgend op de orderbevestiging voor hem klaargezet op de zetel van Walden Art Stories bvba. De producten blijven hier beschikbaar gedurende veertien dagen volgend op de orderbevestiging en kunnen worden afgehaald tijdens de openingsuren van de galerie gevestigd op de zetel van Walden Art Stories bvba, zoals vermeld in de orderbevestiging, of op afspraak, in welk geval het tijdstip van de afspraak voorafgaandelijk en schriftelijk door Walden Art Stories bvba wordt bevestigd.

11.3 In geval van artikel 11.2 kan de koper een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan Walden Art Stories bvba schriftelijk opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

11.4 Indien de klant er tijdens de bestelprocedure voor kiest de door hem bestelde producten te laten leveren, worden deze binnen de vijf werkdagen na de orderbevestiging door Walden Art Stories bvba verzonden naar het door de klant bij zijn bestelling opgegeven leveringsadres, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken met de klant werden gemaakt voor de orderbevestiging werd verstuurd en deze afspraken als dusdanig schriftelijk door Walden Art Stories bvba zijn bevestigd.

11.5 De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Walden Art Stories bvba niet binnen de dertig dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Walden Art Stories bvba is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.6 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

11.7 Indien de klant de producten niet afhaalt binnen de in artikel 11.2 vermelde termijn of op het moment van levering niet in ontvangst neemt, worden deze, zo lang Walden Art Stories bvba dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Walden Art Stories bvba heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

11.8 Walden Art Stories bvba is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Walden Art Stories bvba daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

11.9 Walden Art Stories bvba is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

11.1o Verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt niet door Walden Art Stories bvba verzekerd, tenzij aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: i) de totale aankoopprijs overschrijdt het bedrag van EUR 3ooo (drieduizend euro) en ii) verzekering van de verzending is voorafgaand aan de orderbevestiging overeengekomen en schriftelijk door Walden Art Stories bvba bevestigd. Alle kosten voor verzekering zijn desgevallend voor rekening van de koper en zullen afzonderlijk door Walden Art Stories bvba in rekening worden gebracht bovenop de (koop)prijs en eventuele bijkomende kosten voor verzending, btw en eventuele andere kosten.

11.11 Producten die op het moment van verkoop deel uitmaken van een expositie, georganiseerd door Walden of derden, worden uitgeleverd vanaf de eerste werkdag na afloop van deze expositie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bij de aankoopbevestiging.

11.12 Walden Art Stories bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan producten na het verstrijken van de termijn van afhaling.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van het product dient vóór levering te gebeuren en kan zowel cash voor bedragen tot EUR 3ooo (drieduizend euro) op de zetel van Walden Art Stories bvba of door middel van overschrijving via bankkaart of creditcard.

12.2 Bij producten die op het moment van verkoop deel uitmaken van een expositie dient een voorschot van ten minste 50 % van de totale verkoopprijs te worden voldaan binnen de drie werkdagen volgend op de aankoopbevestiging. Het saldo dient voldaan te worden ten laatste op de derde werkdag volgend op het einde van de tentoonstelling waarvan het product bij aankoop deel uitmaakte.

12.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste vijftien procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 15o (honderdvijftig euro).

12.5 De klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.6 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

12.7 Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de zakelijke klant als wat de consument betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

Artikel 13 Klachten

13.1 Een eventuele klacht met betrekking tot de staat van de geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan Walden Art Stories bvba te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde staat dwingend bewijs tegen de klant oplevert.

13.2 Indien de klant de door hem gekochte producten zelf heeft opgehaald of door een lastgever heeft laten ophalen, wordt de klant, door de bezichtiging en gezien de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de producten. Hij heeft geen verhaal tegen Walden Art Stories bvba wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen.

13.3 Indien de klant de producten heeft laten leveren en een klacht indient, is hij verplicht om de producten waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van Walden Art Stories bvba te houden.

13.4 Retourzending aan Walden Art Stories bvba van een verkocht product kan slechts plaatsvinden op basis van een retouraanvraag die door Walden Art Stories bvba schriftelijk werd bevestigd en in overeenstemming met de in deze bevestiging beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in het kader van de retourprocedure gevraagde gegevens te verstrekken. Walden Art Stories bvba behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Walden Art Stories bvba zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Walden Art Stories bvba.

13.5 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

13.6 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

13.7 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat verdere schade voorkomt of beperkt.

13.8 Deze bepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 14 Annulering en bedenktijd

14.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Walden Art Stories bvba en de winstderving door Walden Art Stories bvba, te vermeerderen met btw, aan Walden Art Stories bvba te vergoeden.

14.2 Een consument mag de koop van een product zonder opgave van redenen binnen veertien werkdagen na aankoop van het product ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat schriftelijk via het e-mailadres info@waldenartstories.com aan Walden Art Stories bvba te melden en het product binnen veertien werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan Walden Art Stories bvba te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen dertig dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde lijst bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

14.3 Uitzonderlijk kan de verkoop van een product worden geannuleerd en de aankoopprijs aan de consument worden terugbetaald als deze het aangekocht voorwerp binnen dertig dagen na aankoop van het product retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de levering.

14.4 Walden Art Stories bvba is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

14.5 Walden Art Stories bvba is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Een product reserveren

Artikel 15 Levertijd en afhalen

15.1 Onder reserveren wordt verstaan dat een (potentiële) klant een product dat wordt aangeboden door Walden Art Stories bvba kan bezichtigen alvorens tot eventuele aankoop over te gaan. Deze bezichtiging heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de producten mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in gedane beschrijvingen door Walden Art Stories bvba te geven. Daarenboven kan de klant op het moment van bezichtiging een beroep doen op Walden Art Stories bvba of een deskundige door hem gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek. De reservering houdt geen aankoopverplichting in.

15.2 De (potentiële) klant kan een aanvraag voor reservering van producten enkel schriftelijk richten tot Walden Art Stories bvba via info@waldenartstories.com of info@waldenswunderkammer.com.

15.3 Walden Art Stories bvba behoudt zich het recht voor om aanvragen tot reservering niet te honoreren.

15.4 Gereserveerde producten, in aantal uitdrukkelijk beperkt tot vijf per reservering, worden na bevestiging van de aanvraag voor reservering door Walden Art Stories bvba binnen de drie werkdagen volgend op de bevestiging voor de klant klaargezet op de zetel van Walden Art Stories bvba. De producten blijven hier beschikbaar gedurende veertien dagen volgend op de bevestiging en kunnen worden bezichtigd tijdens de openingsuren van de galerie gevestigd op de zetel van Walden Art Stories bvba of op afspraak, in welk geval het tijdstip van de afspraak voorafgaandelijk en schriftelijk door Walden Art Stories bvba wordt bevestigd.

15.5 Gedurende de periode van reservering kan Walden Art Stories niet worden verplicht de aanbiedingen van de producten op zijn website(s) te verwijderen. Walden Art Stories bvba verbindt zich er wel toe de betreffende producten tijdelijk als niet leverbaar aan te duiden.

15.6 Indien de (potentiële) klant niet binnen de periode van reservering tot bezichtiging of aankoop van het gereserveerde product overgaat, is Walden Art Stories bvba niet verplicht om een verzoek van de klant om het product langer ter beschikking te houden, te honoreren.

15.7 Indien de klant na reservering tot aankoop van een product overgaat, wordt hij door de bezichtiging en gezien de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de klant geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de producten. Hij heeft geen verhaal tegen Walden Art Stories bvba wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen.

15.8 Indien de klant na reservering tot aankoop van een product overgaat, kan hij het product meteen meenemen mits hij aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de aankoop heeft voldaan. Zo niet gelden onverminderd de bepalingen uit artikel 11.

15.9 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Walden Art Stories bvba de opdracht tot reservering per e-mail heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Walden Art Stories bvba niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

15.1o Walden Art Stories bvba is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en desgevallend betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
15.11 De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan Walden Art Stories bvba schriftelijk opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

Artikel 16 Betaling

16.1 Betaling van het product dient vóór levering te geschieden volgens de modaliteiten beschreven in artikel 12.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Walden Art Stories bvba aansprakelijk als ware hij zelf klant.

17.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

17.3 Alle geschillen tussen Walden Art Stories bvba en de klant zullen zullen uitsluitend worden gebracht voor de Nederlandstalige rechtbanken en hoven van Antwerpen, die de partijen als enige bevoegde instanties erkennen.

17.4 Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

17.5 Op alle overeenkomsten die door Walden Art Stories bvba worden gesloten, is alleen Belgisch recht van toepassing.